(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន ដាយ អ៉ិឈិ ឡាយហ្វ៍ បានកំពុងបានយកចិត្តទុកដាក់ ដល់អតិថិជនថ្មី និងអតិថិជនចាស់របស់ខ្លួន ជាមួយការផ្ដល់ជូនពិសេស ជាច្រើន ហើយថែមទាំងផ្ដល់រង្វាន់ជា ច្រើនថែមទៀត។

ការបញ្ចុះតម្លៃបុព្វលាភរហូតដល់ ១៥% គឺការរៀបចំផែនការជីវិតរបស់អ្នក ដោយភ្ចាប់អត្ថប្រយោជន៍ទ្វេដងនៃគម្រោងបន្ថែមនេះ ជាមួយគម្រោងមូលដ្ឋានរបស់អ្នក សម្រាប់លក្ខខណ្ឌលើការបញ្ចុះតម្លៃនេះដូចជា៖

១៖ ការបញ្ចុះតម្លៃលើកញ្ជប់ផលិតផល Smart Shield និង Family Shield ៖
*សម្រាប់អតិថិជន កញ្ចប់មាស អាចទទួលបាននូវការផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% លើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដំបូង
*ទឹកប្រាក់ធានាអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមចាប់ពី ២ដង នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងមូលដ្ឋាន (ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងមូលដ្ឋាន ≥ USD5K)
*អតិថិជន កញ្ចប់ផ្លាទីន អាចទទួលបាននូវការផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ ១៥% លើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដំបូង
*ទឹកប្រាក់ធានាអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមចាប់ពី ៤ដង នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងមូលដ្ឋាន (ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងមូលដ្ឋាន ≥ USD5K)

២៖ ការបញ្ចុះតម្លៃលើកញ្ចប់ផលិតផល DL EduPro ដោយភ្ចាប់មកជាមួយអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម Rider ៖
*សម្រាប់អតិថិជន ជ្រើសរើសទឹកប្រាក់ធានាអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមចាប់ពី ២ដង នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងមូលដ្ឋាន (ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងមូលដ្ឋាន ≥ USD5K) អាចទទួលបាននូវការផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% លើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដំបូង
*សម្រាប់អតិថិជន ជ្រើសរើសទឹកប្រាក់ធានាអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមចាប់ពី ៤ដង នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងមូលដ្ឋាន (ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងមូលដ្ឋាន ≥ USD5K) អាចទទួលបាននូវការផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ ១៥% លើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដំបូង លើកលែងការបង់ប្រាក់បុព្វលាភ

ដើម្បីផ្តល់ភាពស្ងប់ចិត្តជូនអតិថិជនថ្មី និងចាស់ក្នុងការប្រឆាំង នឹងមេរោគរាតត្បាតកូវីដ-១៩ (Covid-19) ក្រុមហ៊ុន ដាយ អ៉ិឈិ ឡាយហ្វ៍ ឥឡូវផ្តល់ជូន ការលើកលែងការបង់ បុព្វលាភធានារ៉ាប់រ៉ង ។ប្រសិនបើរោគវិនិច្ឆ័យមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ-១៩ សម្រាប់អតិថិជនថ្មីទទួលបានការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមេសា រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។

ប្រសិនបើមានចម្ងល់នានាទាក់ទងពីផ្តល់ជូននេះ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ 023 955 333 ឬ ទំនាក់ទំនងដោយឥតគិតថ្លៃ៖ 1800 201 202៕
សូមកុំភ្លេច ចូលរួមជាមួយ ក្រុមហ៊ុន ដាយ អ៉ិឈិ ឡាយហ្វ៍ នៅទីតាំង Baby Outlet សាខា ខាលែនដែល ម៉ល ចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា រហូតដល់ ថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ដើម្បីទទួលបាននូវរង្វាន់ការកំសាន្ត និងចំណេះដឹងជាច្រើនផ្សេងទៀត!