(ភ្នំពេញ)៖ ការប្រើប្រាស់គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់របស់ធនាគារ ជីប ម៉ុង (Chip Mong Bank) ជាជម្រើសដ៏ល្អក្នុងការសន្សំប្រាក់ ពិសេសនៅពេលដាក់ប្រាក់ លោកអ្នកអាចមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ទៀតផង។

ព័ត៌មានលម្អិតពីការផ្ដល់ជូនពិសេស សូមចូលទៅកាន់លីងនេះ៖ https://bit.ly/2ZijfdO

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកលេខ៖ 081 / 066 811 911៕