(ភ្នំពេញ)៖ សូមកុំបារម្ភថាមិនដឹងទូទាត់តាម Chip Mong Pay បាននៅទីណាខ្លះ ដោយគ្រាន់តែមាន Chip Mong Bank App នៅលើទូរស័ព្ទ លោកអ្នកអាចស្វែងរកដៃគូអាជីវកម្មបានយ៉ាងងាយ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកលេខ៖ 081 / 066 811 911