សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ផ្នែកបំរើអតិថិជន៖ 023 885 369 077 505 400 / 093 505 400 Telegram / Line / Viber :077 505 400 E-mail : safehome168@gmail.com និងទៅកាន់អាសយដ្ឋាន នៅជិតស្តុបអាងទឹកអូរទ្បាំពិច #168D, St. 215 (Nehru Blvd), Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh៕

ចុចទីនេះដើម្បីឃើញទីតាំងហាង https://goo.gl/maps/JdvWpUzgrgT2