(ភ្នំពេញ)៖ បើកគណនីបញ្ញើប្រាក់រៀលមានកាលកំណត់ជាមួយធនាគារ ជីប ម៉ុង ឥលូវនេះ នៅសាខាដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត នឹងទទួលបានកាដូភ្លាមៗ។ ដាក់ប្រាក់ភ្លាម បានកាដូភ្លាម!

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ https://bit.ly/38YP7JU