(ភ្នំពេញ)៖ ទូទាត់ថ្លៃទឹក ភ្លើង និងថ្លៃសំរាមយ៉ាងរហ័សជាមួយ Chip Mong Bank App ដោយគ្រាន់តែស្គែននូវបារកូដដែលមានស្រាប់នៅលើវិក្កយបត្រ។

ទាញយក Chip Mong Bank App ឥឡូវនេះ៖
iOS: https://apple.co/2mj4M0i
Android: https://bit.ly/3mbA56t