(ភ្នំពេញ)៖ ជាមួយគណនីប្រាក់រៀលរបស់ធនាគារ ជីប ម៉ុង លោកអ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែងាយស្រួល ថែមទាំងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ទៀតផង។ នៅចាំអីទៀត! បង្កើតដោយខ្លួនអ្នកឥឡូវនេះ តាមរយៈ Chip Mong Bank App។

ទាញយក Chip Mong Bank App ឥឡូវនេះ៖
* iOS: https://apple.co/2mj4M0i
* Android: https://bit.ly/3mbA56t