(ភ្នំពេញ)៖ ឆ្នាំ២០២០ ជាឆ្នាំដ៏លំបាកលំបិនសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប ។ នេះគឺដោយសារជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ ដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់។ នៅក្នុងវីដេអូនេះ យើងបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់របស់កូវីដ-១៩ ទៅលើសិស្សពីររូប ទៅលើគ្រួសាររបស់ពួកគេ និងការសិក្សារបស់ពួកគេ។

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖