(ភ្នំពេញ)៖ សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្មីនាថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ Fresh News Plus សូមលើកយកនូវគតិបណ្ឌិតថ្មីទាំង ៥ ឃ្លា ដែលរួមមានដូចតទៅ៖

១៖ ពេលជោគជ័យធំ យើងកុំអំនួតខ្លាំងពេក (ឆាវ ឆាវ)។

២៖ ប្រជាជនខ្លាំង មកពីអ្នកដឹកនាំពូកែ (ជូកឺ លាំង)។

៣៖ មន្ត្រីធ្វើបាបរាស្ត្រ កុំស្មានថាបានរស់នៅសុខ (លាវ ប៉ី)។

៤៖ អ្នកខ្លាំង គេធ្វើច្រើនជាងការនិយាយ (ចាង ជីឡុង)។

៥៖ ត្រូវហ៊ានចំណាយនុយធំ ទើបអាចស្ទួចត្រីធំបាន (ចូវ អ៉ី)៕