(ភ្នំពេញ)៖ ទាញយក (Download) ACLEDA mobile តាម Link ខាងក្រោម និងចុះឈ្មោះប្រើសេវាធនាគារគ្រប់ប្រភេទ ដោយខ្លួនឯង ដោយមិនចាំបាច់ អញ្ជើញមកធនាគារផ្ទាល់។

banner

សូមពិនិត្យមើលរបៀបចុះឈ្មោះ ACLEDA mobile ដោយខ្លួនឯង តាម៖ https://youtu.be/RLpZpOSW0gk

• iOS App Store: goo.gl/Kmhojx
• Android Play Store: goo.gl/ATZcyb
• Huawei AppGallery: bit.ly/2LJXFLD៕