(ភ្នំពេញ)៖ បច្ចេកវិទ្យារបស់ Subaru Forester ថ្មី ដែលបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យា ជំនួយដល់អ្នកបើកបរ EyeSight ធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថា មានសុវត្ថិភាពជាងមុន រាល់ការបើកបរនានា។

banner

វាគឺជារថយន្តប្រភេទ SUV តែមួយគត់ ដែលបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធ EyeSight Pre-Collision Braking (PCB) សម្រាប់ឈុតលក្ខណៈសុវត្ថិភាពពេញលេញ ដែលគ្មានគូប្រជែងបាន។ មានទំនុកចិត្តក្នុងការដឹងថា អ្នកកំពុងបើកបររថយន្តប្រភេទ SUV ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាងមុនជាមួយ Forester៕