(ភ្នំពេញ)៖ វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៉ី ហៅថា AVI (Asian Vision Institute) បានបង្ហាញរបាយការណ៍លទ្ធផលជោគជ័យពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តគម្រោងធំៗចំនួន ៣ ដែលជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជា ពិសេសក្រុមជនងាយរងគ្រោះ ដូចជា កុមារ មនុស្សចាស់ និងជនមានពិការភាពជាដើម។

banner

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងបីនោះ រួមមាន៖ គម្រោងទីមួយ «ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ», គម្រោងទីពីរ «កសិករគំរូក្នុងការកសាង និងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍» និងគម្រោង «ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ជនបទ»។

ខាងក្រោមនេះ ជាខ្លឹមសារលម្អិតក្នុងរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៉ី៖