(ភ្នំពេញ)៖ កម្មវិធីសន្សំពិន្ទុរបស់ធនាគារ ជីប ម៉ុង ផ្តល់ការប្រាក់បន្ថែមរហូតដល់រយៈពេល ២ឆ្នាំ លើអត្រាការប្រាក់ស្តង់ដាដែលមានស្រាប់ សម្រាប់អតិថិជនដែលបន្តដាក់ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ការបង្កើតកម្មវិធីសន្សំពិន្ទុនេះ គឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អតិថិជនដែលបានបន្តដាក់ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ជាមួយ ធនាគារ ជីប ម៉ុង។ ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះមានចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២។

ក្លាយជាអតិថិជនធនាគារ ជីប ម៉ុង និងដាក់ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីផ្តល់ជូនពិសេសៗ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកលេខ 081 811 911 ឬ 066 811 911៕