(ភ្នំពេញ)៖ ធ្លាប់គិតទេថា ប្រសិនបើអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកមានជំនួយការហិរញ្ញវត្ថុដ៏ពិសេស តើអាជីវកម្មលោកអ្នកនឹងរីកចម្រើនកម្រិតណាទៅ? ធនាគារ ជីប ម៉ុង បានណែនាំកម្ចីអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យមរបស់ខ្លួន ដែលអតិថិជនចំណាយពេលវេលាខ្លីក្នុងការស្នើសុំកម្ចីមានភាពបទបែន ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់សមរម្យ និងរយៈពេលសងវែង។

banner

ទទួលយកកម្ចីនៅធនាគារ ជីប ម៉ុង ជួយឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែរីកចម្រើន!

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម 081 811 911