(ភ្នំពេញ)៖ រីករាយក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីធនាគារ ជីប ម៉ុង តាម Internet Banking ដោយឥតគិតថ្លៃ រហូតដល់ ១,០០០,០០០ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ ដោយក្នុង១ប្រតិបត្តិការ លោកអ្នកអាចផ្ទេរប្រាក់រហូតដល់ ២០ ម៉ឺនដុល្លារ។

banner

* លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត!
* សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 081/066 811 911៕