(ភ្នំពេញ)៖ Chief Easy ជាកម្មវិធីកម្ចីប្រាក់ខ្នាតតូចបែបឌីជីថល របស់ធនាគារ ឈីហ្វ ដែលបានអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនអាចធ្វើការស្នើសុំប្រាក់កម្ចី រហូតដល់ ១ ០០០ដុល្លារ គ្រប់ទីកន្លែង និងគ្រប់ពេលវេលា ហើយលោកអ្នកនឹងទទួលបានការប្រាក់ដែលបានបង់រួច ១០០% ត្រឡប់ទៅវិញ ដោយគោរពតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន។

banner

សូមធ្វើការទាញយកកម្មវិធី Chief Easy តាមរយៈ Link ខាងក្រោម៖

* App Store : https://apple.co/3A1kXzD
* Google Play : https://bit.ly/2WrWBkK

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់ សាខាធនាគារ ឈីហ្វ តាមរយៈ៖

* 089 900 878
* 010 900 878
* 097 9 900 878
* [email protected]
* (//%F0%9F%93%[email protected]/ (//F0%9F%93%[email protected]/">http://F0%9F%93%[email protected]/)">http://%F0%9F%93%[email protected]/) www.chiefbank.com.kh ៕