(ភ្នំពេញ)៖ ទិញ រឺកក់ប្រាក់វីឡា នៅបុរី ឡុង នី ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំចិន នឹងទទួលបាននូវកាដូទេវតាចិន ចំនួន៣ភ្លាមៗ។

សូមទំនាក់ទំនងការិយាល័យបុរី ឡុងនី រាល់ម៉ោងការងារ រឺទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម៖

* (០១១/០១០) ៨៨១១៥៨
* (០១២/០៩៣) ៦៤២ ៣៣៣
* (០១៧/០៩៨) ៧៨២ ៧៧៧

សូមបញ្ជាក់ផងដែរ សម្រាប់បងប្អូនចង់បានផ្ទះសង់រួច អាចមកមើលនៅទីតាំងផ្ទាល់បាន៕