(ភ្នំពេញ)៖ Midea Cambodia បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើន រៀបចំនូវព្រឹត្តិការណ៍លក់ប្រូម៉ូសិន បញ្ចុះតំលៃដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រហូតដល់ ៤០% រួមនឹងការ ផ្តល់ជូនកាដូរយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ដល់អតិថិជនទាំងអស់នៅក្នុងឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ សូមកុំឱកាសដ៏ពិសេសនេះកន្លងហួសឱ្យសោះ។

កម្មវិធីផ្តល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ នៅគ្រប់ដៃគូរសហការណ៍លើបណ្តាញអនឡាញដ៏ល្បីៗជាច្រើន និងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនរហ័ស ផងដែរ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនង 085 248 777 / 012 46 22 24 សូមចុចត្រង់នេះសម្រាប់ព័ត៍មានបន្ថែម (https://www.facebook.com/ToshibaCambodia8)Facebook (https://www.facebook.com/ToshibaCambodia8) (https://t.me/ToshibaCambodia) Telegram (https://t.me/ToshibaCambodia) (https://www.youtube.com/channel/UCSPsc_9ZNSukG-rvLyQuE0A) Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCSPsc_9ZNSukG-rvLyQuE0A) (https://www.instagram.com/toshiba__cambodia/)Instagram (https://www.instagram.com/toshiba__cambodia/) Telegram Group (Midea&Toshiba (https://t.me/MideaToshibaCambodia))

* Tinh Tinh shopping : 099 929 214/0966 888507
* SmileShop : En&Kh:(095 333 003/016 990 145/0718 882 218) CN: 070 963 640
* Dola Mall : 087 782 111/0974 415 658
* LaRue : 095 260 222
* L192 : 016 955 505/085 955 505/066 955 505
* Piik Mall :017738505 / 078500826
* SuperApp(Wow Now) : 085 809 809
* J-Toa : 069881234 /078777438
* Loda : 085520765 / 099 691 906
* V-TENH : 010861096
* Kofulon: 087221422
* Prak SokLeap electronic: 070946939
* Epasar Cambodia : 087 628 628
* iOne card : 092 76 83 33
* 121 Phsar : 096 556 66 96 ៕