(ភ្នំពេញ)៖ foodpanda ដឹកជូនលឿនទាន់ចិត្ដ គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការ មិនថាជា អាហារ គ្រឿងទេស ឬរបស់របរប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ! កុម្ម៉ង់ភ្លាម យើងដឹកជូនភ្លាម រហ័សទាន់ចិត្ត។

ក្នុងនោះ foodpanda មានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស រួមមាន៖

* ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស សម្រាប់ការកុម៉្មង់អាហារសម្រន់ ភេសជ្ជៈ និងមុខម្ហូបពីហាងល្បីៗ ផ្សេងៗទៀត ដឹកជូនលឿនទាន់ចិត្ត។
[insert artwork food delivery]

* ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស សម្រាប់ការកុម្ម៉ង់ទៅយកផ្ទាល់លឿនទាន់ចិត្ត
{Insert artwork pick up }
* ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស សម្រាប់ការកុម្ម៉ង់តាម Pandamart និងហាងដៃគូរល្បីៗផ្សេងៗទៀត របស់ foodpanda
( Insert artwork pandamart)៕

#foodpandakh #deliverinflash
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់៖ www.foodpanda.com.kh
ទស្សនា Video: https://fb.watch/cQJSilyUME/