(ភ្នំពេញ)៖ ធនាគារ ជីប ម៉ុង ផ្តល់ជូនពិសេសចំនួនពីរក្នុងពេលតែមួយ។ សម្រាប់អតិថិជន មានឱកាសឈ្នះទឹកប្រាក់រហូតដល់ ១,៥០០,០០រៀល/ខែ ពេលចាយដោយស្គែនតាម KHQR ចំណែកឯពាណិជ្ជករ មានឱកាសឈ្នះទឹកប្រាក់រហូតដល់ ៨០០,០០០រៀល/ខែ។

មិនថាជាអតិថិជន ឬជាពាណិជ្ជករ លោកអ្នកអាចចំណេញបានច្រើន និងរីករាយនឹងការផ្តល់ជូនពិសេសទាំងនេះ ពេលលោកអ្នកជ្រើសរើស KHQR របស់ធនាគារ ជីប ម៉ុង៕

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ៖ 081/066 811 911 ឬអ៉ីម៉ែល៖ [email protected] || [email protected]