(ភ្នំពេញ)៖ ខេមតិចបានប្រកាសផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សពូកែ និងស្ត្រីក្នុងវិស័យស្ទែមរហូតដល់១០០% សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ រយៈពេល៤ឆ្នាំ ចំនួន៧៥កន្លែង ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ខាងមុខ។

សូមបញ្ជាក់ថា សិស្សៗដែលកំពុងរៀនថ្នាក់ទី១២ក៏អាចដាក់ពាក្យប្រឡងយកអាហារូបករណ៍នេះបានដែរ។

ផុតកំណត់ទទួលពាក្យថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។

ប្រឡងថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។

វគ្គសិក្សាថ្មីចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២៕

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះតាមរយៈតំណលីង៖ http://form.jotform.com/212209108193449