(ភ្នំពេញ)៖ រដូវកាល Shopping បានមកដល់ហើយ សម្រាប់ថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ខានមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន Midea Cambodia​ និងបណ្តាដៃគូសហការលើបណ្តាញអនឡាញដ៏ល្បីៗ បាននាំមកជាមួយនឹង Promotion ពិសេសដោយបញ្ចុះតម្លៃលើផលិតផលជាច្រើនរហូតដល់ ៤០%។

លោកអ្នកក៏អាចចូលរួមមើលការ Live​ បន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ក្នុងគេហទំព័រ Facebook របស់ Midea Cambodia ​​ថែមទាំងមានឱកាសលេងហ្គេមឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនផងដែរ។ ការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះ ចាប់ផ្តើមធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី១០ ​ខែធ្នូ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនង ០៨៥ ២៤៨ ៧៧៧ សូមចុចត្រង់នេះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ Facebook (https://bit.ly/2Yr6Ark (https://bit.ly/), Telegram (https://bit.ly/3tn1isk), Instagram (https://bit.ly/3h4gVQt), YouTube (https://bit.ly/2Ymrgk5 ឬចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ MIDEA គឺ MIDEA CAMBODIA។
* Tinh Tinh shopping : https://tinhtinhapp.zxkjcn.cn/shopCustomPage/market?id=22070462c294e8186ae
* SmileShop : https://h5.khsmileshop.com/h5/details?productitemid=c33b9420db00421980c42b3c441c2bb2
* Dola Mall : https://m-buyer.dola-mall.com/
* LaRue :https://larue.com.kh/index.php?route=product/search&search=midea
* L192 : https://app.l192.com/store?store_id=910
* Piik Mall : https://piikmall.com/store/index?act=share&op=index&s=482&u=
* SuperApp(Wow Now) : https://tinhnow.wownow.net/h5/shops?storeNo=TN508
* J-Toa : http://mobile.j-tao.com/store/index.html?id=365
* loda : https://wap.loda.com.kh/#/ShopDetailsPage/1037
* V-TENH : https://www.vtenh.com/store/midea
* Kofulon: https://konfulononline.page.link/fFkaSFxPHTsPrLU76
* Epasar Cambodia : https://epasarcambodia.com/midea-air-conditioner-model-mfpa-24crn1-mda-012.html
* iOne card : https://www.ionecards.com/products/search/midea
* 121 Phsar : https://phsar121.com/shop/MIDEA-CAMBODIA-83/all_products