(ភ្នំពេញ)៖ សម្រួលបទពិសោធន៍របស់អ្នកពេលត្រូវការទូទាត់ទៅក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ប្រើ Chip Mong Bank App អាចទូទាត់ពេលណា ឬនៅទីណាក៏បាន៕

សូមទស្សនាវីដេអូបង្ហាញពីរបៀបទូទាត់ខាងក្រោមនេះ៖