(ភ្នំពេញ)៖ ចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាមួយ foodpanda ប្រើកូដ «4YOU», ទឹកប្រាក់ ០.០៥ដុល្លារ នឹងត្រូវបានបរិច្ចាគ ដោយស្វ័យប្រវត្តិពីការកម្ម៉ង់របស់អ្នក ជូនទៅគណៈកម្មាធិការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩។ កម្មវិធីនេះ នឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ឧសភា ២០២១។

តោះទាញយកកម្មវិធី foodpanda ឥឡូវនេះ! រក្សាគំលាត រក្សាសុវត្ថិភាព foodpandakh៕