(ភ្នំពេញ)៖ VIRGO LOUNGE & CLUB បានជូនដំណឹងថា តារាចម្រៀង ថុល សុភិទិ នឹងបង្ហាញវត្តមាននៅ VIRGO LOUNGE & CLUB នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ចាប់ពីម៉ោង ៩យប់ ដល់ម៉ោង ៤ទៀបភ្លឺ។

លោកអ្នកអាចកក់សំបុត្រ តាមរយៈលេខទូរសព្ទ 089 848888 ឬ 096 8488886 ។ អាសយដ្ឋាន Virgo building, Mao Tse Toung Blvd (245), Phnom Penh ៕

* GoogleMaps: VIRGO https://maps.app.goo.gl/dGGTStapDrxWMNA6A
* TikTok (https://www.tiktok.com/@virgoloungclub)