(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ហ្វោនដេសិន អឹព្រេហ្សល ខូអិលធីឌី ទទួលបានការទទួលស្គាល់ពី និយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) ជាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច ដោយបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវគ្រប់គ្រាន់ តាមបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ ន.ប.ធ ដែលបណ្តាញ Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹង៖