(ភ្នំពេញ)៖ ចំណាយតិចចំណេញច្រើនជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនល្បឿនអុីនធឺណិតកាន់តែធំក្នុងតម្លៃសមរម្យសម្រាប់អតិថិជនតាមគេហដ្ឋានទាំងអស់។

លោកអ្នកគ្រាន់តែចំណាយចាប់ពី 18 ដុល្លារកន្លះក្នុងមួយខែនឹងទទួលបានល្បឿនអុីនធឺណិត រហូតដល់ទៅ 60Mbps រួមទាំងល្បឿនបន្ថែមរហូតដល់ទៅ 70Mbps សម្រាប់ការលេង Facebook, YouTube, TikTok, Local Game និងវេបសាយក្នុងស្រុកជាច្រើនទៀត។

អតិថិជនតាម គេហដ្ឋានទាំងអស់អាចជ្រើសរើសបានជាមួយនឹងជម្រើសដូចខាងក្រោម៖

TODAY Fiber Link លោកអ្នកនឹងទទួលបានល្បឿន 35Mbps។

TODAY Fiber Home លោកអ្នកនឹងទទួលបានល្បឿន 25Mbps រួមទាំងការផ្តល់ជូនល្បឿនបន្ថែមរហូតដល់ទៅ 70Mbps សម្រាប់ការលេង Facebook, YouTube, TikTok, Local Game និងវេបសាយក្នុងស្រុកជាច្រើនទៀត។

TODAY Fiber លោកអ្នកនឹងទទួលបានល្បឿន 20Mbps នៅពេលថ្ងៃ និង 60Mbps នៅពេលយប់ និងចុងសប្តាហ៍រួមទាំងការផ្តល់ជូនល្បឿនបន្ថែមរហូតដល់ទៅ 70Mbps សម្រាប់ការលេង Facebook, YouTube, TikTok, Local Game និងវេបសាយក្នុងស្រុកជាច្រើនទៀត។

អ្វីដែលកាន់តែពិសេសអតិថិជនតាមគេហដ្ឋានទាំងអស់នឹងទទួលបានការថែមជូនការប្រើប្រាស់ចំនួន ២ខែ និងសេវាថែទាំផ្នែកបច្ចេកទេសតាមរយៈឌីជីថល (DiTech) ដោយផ្ទាល់តាមរយៈ ការបង្កើត Group Telegram។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ៖ Sales hotline 087 21 55 77 / Office 070 21 55 77 ឬតាមរយៈ Facebook Messenger “TODAY Internet” ឬគេហរទំព័រ today.com.kh។