(ភ្នំពេញ)៖ សូមជួយស៊ែរឲ្យគូស្នេហ៍បានឃើញផង! ប៊ូសស្រ្តងចិត្តល្អ លើកទឹកចិត្តគូស្នេហ៍វ័យចំណាស់ ១លានរៀល ដែលតស៊ូកាន់កំប៉ុងប៊ូសស្រ្តង ដោយក្ដីស្រឡាញ់រហូតដល់ ៦ម៉ោង ក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍ «ប៊ូសស្រ្តង សំណាបយោងដី ស្រីយោងប្រុស» កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកានេះ។

ប៊ូសស្រ្តងជាក្រុមហ៊ុនធំទី១ បង្កើតមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានអត្ថន័យខ្លាំងបំផុត លើកតម្កើងស្រ្តី និងឲ្យតម្លៃស្រ្តី ដោយធ្លុះបញ្ចាំងពីសកម្មភាពស្រ្តីខំតស៊ូអត់ធ្មត់ ជួយជ្រោមជ្រែង និងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់បុរសឲ្យកាន់កំប៉ុងប៊ូសស្រ្តង កុំឲ្យធ្លាក់រហូតដល់ទីបំផុត ដូចសុភាសិតចាស់បុរាណលោកពោលថា «សំណាបយោងដី ស្រីយោងប្រុស»។

ជាក់ស្ដែងគូស្នេហ៍វ័យចំណាស់មួយគូនេះ តស៊ូកាន់កំប៉ុងពោរពេញដោយក្ដីស្រឡាញ់ ទោះមិនបានជ័យលាភី ប៉ុន្តែពួកគាត់តស៊ូកាន់រហូតបាន ៦ម៉ោង។ ប៊ូសស្រ្តងចិត្តល្អ ផ្ដល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត ១លានរៀល។

ប៊ូសស្រ្តង លើកតម្កើងស្រ្តី! ឲ្យតម្លៃស្រ្តី ញុំាប៊ូសស្រ្តង!៕