(ភ្នំពេញ)៖ ឱកាសពិសេសសម្រាប់អតិថិជនរបស់ធនាគារ ជីប ម៉ុង សម្រាប់ការទទួលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសតាម Ria បានមកដល់ហើយ! អតិថិជន ដែលប្រើសេវា ទទួលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសតាម Ria នៅគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់ធនាគារ ជីប ម៉ុង នឹងទទួលប្រាក់ត្រលប់បន្ថែម ០.០៥% ឬអតិបរមា ៥ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរចូល ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៕

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ https://shorturl.at/sELU5 ឬទំនាក់ទំនង 081/066 811 911