(ភ្នំពេញ)៖ គណនីបញ្ញើរុងរឿងរបស់ធនាគារ ជីប ម៉ុង អាចឱ្យលោកអ្នកបន្ថែមប្រាក់សន្សំបានគ្រប់ពេលវេលា និងរីករាយជាមួយអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ ៦.៥%ប្រចាំឆ្នាំ សម្រាប់គម្រោងសន្សំមួយនេះ។ សន្សំប្រាក់យ៉ាងមានប្រសិទិ្ធភាព មិនថាដើម្បីទិញទ្រព្យណាមួយឬ សន្សំដើម្បីដំណើរកម្សាន្ត ឬសម្រាប់ចំណាយលើសុខភាពឬការអប់រំកូននោះទេ៕

សូមទំនាក់ទំនងមកលេខ៖ 081 / 066 811 911 និងចាប់ផ្តើមគម្រោងសន្សំជាមួយគណនីបញ្ញើរុងរឿងរបស់ធនាគារ ជីប ម៉ុង នៅថ្ងៃនេះ ឬព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគណនីបញ្ញើរុងរឿង https://drive.google.com/file/d/1wKRt-y8w2U0sYL9dWLt4mvP8f_oLSI9Q/view?