(ភ្នំពេញ)៖ បុរី ប៉េង ហួត បានផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសដល់អតិថិជន ដែលធ្វើការកក់ផ្ទះនៅក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤ នេះ។ ដូចនេះឱកាសដ៏ល្អមួយនេះ នៅសល់ត្រឹមតែ ៥ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ។

ការផ្ដល់ជូនទាំងនេះ មានដូចជា បញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមរហូតដល់ ៦ម៉ឺនដុល្លារ ទទួលបានប័ណ្ណទឹកប្រាក់ប្រារព្ធកម្មវិធីនៅ PH Grand Hall រហូតដល់ ៥,០០០ អាំងប៉ាវនាំសំណាងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់។

ដើម្បីទទួលបានការផ្ដល់ជូនដ៏ពិសេសទាំងនេះ សូមទំនាក់ទំនងសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈលេខ៖ 𝟎𝟏𝟔 / 𝟎𝟏𝟕 𝟓𝟗𝟔 𝟕𝟖𝟗៕