(ភ្នំពេញ)៖​ ក្រុមហ៊ុន តូយ៉ូតា (ខេមបូឌា) ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងពី​ ការឯកភាពដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ ឯកភាពកត់ត្រា​ ពីការទទួលស្គាល់សិទ្ធិនាំចូល និងចែកចាយផ្តាច់មុខលើយានយន្ត និងគ្រឿងបន្លាស់ម៉ាក Lexus ដោយក្រុមហ៊ុន តូយ៉ូតា (ខេមបូឌា)។

ក្រុមហ៊ុន តូយ៉ូតា ខេមបូឌា​ នឹងទទួលស្គាល់សិទ្ធិនាំចូល និងចែកចាយផ្តាច់មុខលើយានយន្ត និងគ្រឿងបន្លាស់ម៉ាក (𝐋𝐞𝐱𝐮𝐬 𝐋𝐌𝟑𝟓𝟎𝐡,​ 𝐋𝐞𝐱𝐮𝐬 𝐋𝐗𝟔𝟎𝟎,​ 𝐋𝐞𝐱𝐮𝐬 𝐍𝐗𝟑𝟓𝟎,​𝐋𝐞𝐱𝐮𝐬 𝐑𝐗𝟓𝟎𝟎𝐡,​ 𝐋𝐞𝐱𝐮𝐬 𝐍𝐗𝟐𝟓𝟎,​ 𝐋𝐞𝐱𝐮𝐬 𝐋𝐒𝟓𝟎𝟎,​𝐋𝐞𝐱𝐮𝐬 𝐑𝐗𝟑𝟓𝟎,​𝐚𝐧𝐝 𝐋𝐞𝐱𝐮𝐬 𝐄𝐒𝟑𝟓𝟎​ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ក្រុមហ៊ុន តូយ៉ូតា ខេមបូឌា​ ជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលទទួលបានសិទ្ធិ​ ពីក្រុមហ៊ុន 𝐓𝐎𝐘𝐎𝐓𝐀 𝐉𝐈𝐃𝐎𝐒𝐇𝐀 𝐊𝐀𝐁𝐔𝐒𝐇𝐈𝐊𝐈 𝐊𝐀𝐈𝐒𝐇𝐀 (𝐓𝐎𝐘𝐎𝐓𝐀 𝐌𝐎𝐓𝐎𝐑 𝐂𝐎𝐑𝐏𝐎𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍) ប្រទេសជប៉ុន៕

សម្រាប់ព័ត៍មានលម្អិត​ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង​ របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ ទាំងស្រុង៖