(ភ្នំពេញ)៖ ដៃគូពាណិជ្ជកររបស់ធនាគារ ជីប ម៉ុង ទាំងអស់ អាចមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់រៀងរាល់ខែ ចំនួន ៥០រង្វាន់! ដោយគ្រាន់តែទទួលការទូទាត់ដោយការស្គែនតាមរយៈKHQR ឬ ម៉ាស៊ីនទូទាត់ POS របស់ធនាគារ ជីប ម៉ុង! កម្មវិធីពិសេសនេះផ្ដល់ជូន៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែឧសភា រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៤។

ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់មានគណនីពាណិជ្ជករនោះទេ លោកអ្នកអាចស្នើបានឥឡូវនេះ និងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ ៣%ក្នុងមួយឆ្នាំ ដោយទំនាក់ទំនងមកលេខ៖ 081 / 066 811 911៕

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ https://bit.ly/4awUX1c