(ភ្នំពេញ)៖ នៅក្នុងទិដ្ឋភាពធុរកិច្ចដ៏រស់រវើកនៃប្រទេសកម្ពុជា ការយល់ដឹងពីភាព ស្មុគ្រស្មាញនៃការ យកពន្ធ អាករ គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងស្វែងរកភាពលូតលាស់ និងរីកចម្រើន។ ដោយសារប្រទេសកម្ពុជាបន្តក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការវិនិយោគ និងសហគ្រិនភាព ការរុករក មជ្ឈដ្ឋានពន្ធដារប្រកបដោយទំនុកចិត្ត គឺជារឿងសំខាន់បំផុត។

ជាការពិតណាស់ ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិពន្ធនៅកម្ពុជាកំពុងវិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរ ដែលធ្វើឱ្យចាំបាច់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុននានា ក្នុងការកត់សម្គាល់ ទៅលើការផ្លាស់ប្តូរ និងធានាបាននូវការអនុលោមតាមច្បាប់។ មួយវិញទៀត ការយល់ដឹងអំពីភាពផ្សេងគ្នានៃការយកពន្ធនៅកម្ពុជា អាចផ្តល់សិទ្ធិអំណាច ដល់ក្រុមហ៊ុននានាក្នុងការរុករកទិដ្ឋភាពបទប្បញ្ញត្តិដោយភាពងាយស្រួល ជៀសវាងការខាតបង់ និងការ ពិន័យជា សក្តានុពល។

ការយល់ដឹងយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីពន្ធនៅកម្ពុជាអាចឱ្យក្រុមហ៊ុននានាបង្កើនប្រសិទ្ធភាពផែនការ ហិរញ្ញវត្ថុ និងដំណើរការធ្វើការសម្រេចចិត្ត។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ការលើកទឹកចិត្តពន្ធ ការកាត់កង និងឥណទានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក្រុមហ៊ុនអាចកាត់បន្ថយបំណុលពន្ធ បង្កើនប្រាក់ចំណេញ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុរួម។ ជាងនេះទៅទៀត នៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាដែលមានការប្រកួតប្រជែង ក្រុមហ៊ុនដែលយល់ច្បាស់ និងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងពន្ធដារ ទទួលបានឧត្តមភាព លើ គូ ប្រកួតតាមរយៈការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពយុទ្ធសាស្រ្តពន្ធ ក្រុមហ៊ុនអាចកាត់បន្ថយការចំណាយ បង្កើនប្រាក់ ចំណេញ និងធ្វើឱ្យពួកគេខុសប្លែកពីដៃគូប្រកួតប្រជែង ដោយកំណត់ទីតាំងរបស់ពួកគេសម្រាប់ ភាពជោគ ជ័យ និងកំណើនរយៈពេលវែង។

ជាក់ស្តែង វិទ្យាស្ថាន CamEd Business School ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី សញ្ញាបត្រ ជាន់ ខ្ពស់ ផ្នែកពន្ធដារកម្ពុជា ដែលបេក្ខជននឹងត្រូវបានណែនាំអំពីហេតុផលនៅពីក្រោយ និង មុខងារ នៃ ប្រព័ន្ធពន្ធដារ។ ជាលទ្ធផល បេក្ខជននឹងអាចយល់ដឹងបន្ថែមអំពីប្រព័ន្ធពន្ធដារកម្ពុជា និងការវិភាគពីរបៀប ដែល ពន្ធនឹងជះឥទ្ធិពលដល់បុគ្គល ឬក្រុមហ៊ុន ធ្វើការគណនាផ្ទាល់ខ្លួននៃបំណុលពន្ធរបស់បុគ្គល ឬក្រុមហ៊ុន និងបញ្ជូនពន្ធជូនអាជ្ញាធរពន្ធដារកម្ពុជា និងអនុវត្តបច្ចេកទេសផែនការពន្ធសម្រាប់បុគ្គល និងក្រុមហ៊ុន ក៏ដូចជាការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិពន្ធនៅកម្ពុជា។

ម៉្យាងវិញទៀត និសិ្សតដែលសិក្សាវគ្គសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកពន្ធដារកម្ពុជានៅវិទ្យាស្ថានខេមអេដ នឹងស្វែងយល់បន្ថែមពីច្បាប់ពន្ធដារដែលអនុវត្តចំពោះឧស្សាហកម្មផ្សេងៗគ្នា និងសម្រាប់អ្នក ជាប់ពន្ធ ជាមួយ នឹងការលើកទឹកចិត្តសារពើពន្ធ ឬពន្ធពិសេស។ ក្រៅពីនេះ ពួកគាត់នឹងស្វែងយល់ពីគោលការណ៍ពន្ធ ដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ និងការអនុវត្ត (ឧ. សន្ធិសញ្ញាពន្ធ អនុសញ្ញាគំរូពន្ធអន្តរជាតិ គំរូតម្លៃ ផ្ទេរ) ក៏ដូចជាថាតើវានឹងមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះទៅលើកាតព្វកិច្ចនៃការអនុលោមតាមច្បាប់ពន្ធនៅកម្ពុជា។

សម្រាប់ពត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.cam-ed.edu.kh ឬទំនាក់ ទំនង មកកាន់ ទូរសព្ទលេខ 078 588 886/ 010 986 523/ 070 673 673៕