(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុនដាញ់ ហ្គៀ (ខេមបូឌា) ឯ.ក ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងពី ការឯកភាពចេញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដោយបន្តសុពលភាពកត់ត្រាទទួលស្គាល់សិទ្ធិនាំចូល និងចែកចាយផ្តាច់មុខលើសម្លៀកបំពាក់ សម្ភារៈពាក់លើជើង និងសម្ភារៈពាក់លើក្បាល ដែលមានស្លាកសញ្ញាម៉ាក LACOSTE ដែលមានរូបតំណាង ជារូបក្រពើ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ក្រុមហ៊ុនដាញ់ ហ្គៀ (ខេមបូឌា) ឯ.ក ជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលទទួលបានសិទ្ធិ ពីក្រុមហ៊ុន LACOSTE ប្រទេសបារាំង ដែលជាម្ចាស់ម៉ាក៕

សម្រាប់ព័ត៍មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ទាំងស្រុង៖