(ភ្នំពេញ)៖ កាសពិសេស សម្រាប់សេវាកម្មទទួលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសតាម SWIFT! រីករាយជាមួយការឥតគិតថ្លៃសេវា នៅពេលលោកអ្នកទទួលប្រាក់ចូលក្នុងគណនីធនាគារ ជីប ម៉ុង ក្នុងចំនួនដែលបានកំណត់។ ផ្តល់ជូនរហូតដល់ពេញមួយឆ្នាំ។

ទំនាក់ទំនងមកលេខ៖ 081 / 066 811 911៕
* សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ https://bit.ly/4byf54t