(ភ្នំពេញ)៖ គិតត្រឹមខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ អង្គការយូណេស្កូ (UNESCO) បានចុះបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកសរុបចំនួន១,១៥៧ទីតាំង/តំបន់ហើយ ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចំនួន១៦៧។ តើប្រទេសណាដែលមានសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរូបីពិភពលោកច្រើនជាងគេ?

អ៉ីតាលី គឺជាប្រទេសដែលមានសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរូបីរបស់ពិភពលោកច្រើនជាងគេ ដោយអង្គការយូណេស្កូបានចុះបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរូបីក្នុងប្រទេសនេះដល់ទៅ៥៨ទីតាំងឯណោះ។ សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរូបីពិភពលោកទាំងនោះត្រូវបានបែងចែកជា៣ប្រភេទ រួមមាន បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ និងបេតិកភណ្ឌចម្រុះ។

១. Rock Drawings in Valcamonica ឆ្នាំ១៩៧៩

២. Historic Centre of Rome, the Properties of the Holy See in that City Enjoying Extraterritorial Rights and San Paolo Fuori le Mura ឆ្នាំ១៩៨០

៣. Church and Dominican Convent of Santa Maria delle Grazie with "The Last Supper" by Leonardo da Vinci ឆ្នាំ១៩៨០

៤. Historic Centre of Florence ឆ្នាំ១៩៨២

៥. Venice and its Lagoon ឆ្នាំ១៩៨៧

៦. Piazza del Duomo, Pisa ឆ្នាំ១៩៨៧

៧. Historic Centre of San Gimignano ឆ្នាំ១៩៩០

៨. The Sassi and the Park of the Rupestrian Churches of Matera ឆ្នាំ១៩៩៣

៩. City of Vicenza and the Palladian Villas of the Veneto ឆ្នាំ១៩៩៤

១០. Historic Centre of Siena ឆ្នាំ១៩៩៥

១១. Historic Centre of Naples ឆ្នាំ១៩៩៥

១២. Crespi d'Adda ឆ្នាំ១៩៩៥

១៣. Ferrara, City of the Renaissance, and its Po Delta ឆ្នាំ១៩៩៥

១៤. Castel del Monte ឆ្នាំ១៩៩៦

១៥. The Trulli of Alberobello ឆ្នាំ១៩៩៦

១៦. Early Christian Monuments of Ravenna ឆ្នាំ១៩៩៦

១៧. Historic Centre of the City of Pienza ឆ្នាំ១៩៩៦

១៨. 18th-Century Royal Palace at Caserta with the Park, the Aqueduct of Vanvitelli, and the San Leucio Complex ឆ្នាំ១៩៩៧

១៩. Residences of the Royal House of Savoy ឆ្នាំ១៩៩៧

២០. Botanical Garden (Orto Botanico), Padua ឆ្នាំ១៩៩៧

២១. Portovenere, Cinque Terre, and the Islands (Palmaria, Tino and Tinetto) ឆ្នាំ១៩៩៧

២២. Cathedral, Torre Civica and Piazza Grande, Modena ឆ្នាំ១៩៩៧

២៣. Archaeological Areas of Pompei, Herculaneum and Torre Annunziata ឆ្នាំ១៩៩៧

២៤. Amalfi Coast (Costiera Amalfitana) ឆ្នាំ១៩៩៧

២៥. Archaeological Area of Agrigento ឆ្នាំ១៩៩៧

២៦. Villa Romana del Casale ឆ្នាំ១៩៩៧

២៧. Su Nuraxi di Barumini ឆ្នាំ១៩៩៧

២៨. Archaeological Area and the Patriarchal Basilica of Aquileia ឆ្នាំ១៩៩៨

២៩. Historic Centre of Urbino ឆ្នាំ១៩៩៨

៣០. Cilento and Vallo di Diano National Park with the Archeological sites of Paestum and Velia, and the Certosa di Padula ឆ្នាំ១៩៩៨

៣១. Villa Adriana, Tivoli ឆ្នាំ១៩៩៩

៣២. City of Verona ឆ្នាំ២០០០

៣៣. Isole Eolie (Aeolian Islands) ឆ្នាំ២០០០

៣៤. Assisi, the Basilica of San Francesco and Other Franciscan Sites ឆ្នាំ២០០០

៣៥. Villa d'Este, Tivoli ឆ្នាំ២០០១

៣៦. Late Baroque Towns of the Val di Noto (South-Eastern Sicily) ឆ្នាំ២០០២

៣៧. Sacri Monti of Piedmont and Lombardy ឆ្នាំ២០០៣

៣៨. Val d'Orcia ឆ្នាំ២០០៤

៣៩. Etruscan Necropolises of Cerveteri and Tarquinia ឆ្នាំ២០០៤

៤០. Syracuse and the Rocky Necropolis of Pantalica ឆ្នាំ២០០៥

៤១. Genoa: Le Strade Nuove and the system of the Palazzi dei Rolli ឆ្នាំ២០០៦

៤២. Rhaetian Railway in the Albula / Bernina Landscapes* ឆ្នាំ២០០៨

៤៣. Mantua and Sabbioneta ឆ្នាំ២០០៨

៤៤. The Dolomites ឆ្នាំ២០០៩

៤៥. Monte San Giorgio* ឆ្នាំ២០១០

៤៦. Longobards in Italy. Places of the power (568-774 A.D.) ឆ្នាំ២០១១

៤៧. Prehistoric Pile dwellings around the Alps* ឆ្នាំ២០១១

៤៨. Medici Villas and Gardens in Tuscany ឆ្នាំ២០១៣

៤៩. Mount Etna ឆ្នាំ២០១៣

៥០. Vineyard Landscape of Piedmont: Langhe-Roero and Monferrato ឆ្នាំ២០១៤

៥១. Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalù and Monreale ឆ្នាំ២០១៥

៥២. Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe* ឆ្នាំ២០១៧

៥៣. Venetian Works of Defence between the 16th and 17th centuries: Stato da Terra – Western Stato da Mar* ឆ្នាំ២០១៧

៥៤. Ivrea, Industrial City of the 20th Century ឆ្នាំ២០១៨

៥៥. The Prosecco Hills of Conegliano and Valdobbiadene. ("Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene") ឆ្នាំ២០១៩

៥៦. The Great Spa Towns of Europe* ឆ្នាំ២០២១

៥៧. Padua's fourteenth-century fresco cycles ឆ្នាំ២០២១

៥៨. The Porticoes of Bologna

គួរជម្រាបថា ភូមិសាស្ត្រតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោក គឺមិនដូចភូមិសាស្ត្រដែនដី ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ ឬភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនោះឡើយ ដូច្នេះហើយគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក៏បានបែងចែកភូមិសាស្ត្របេតិកភណ្ឌពិភពលោកជា៥តំបន់ធំៗ រួមមាន៖ តំបន់បេតិកភណ្ឌអាហ្រ្វិក តំបន់បេតិកភណ្ឌអារ៉ាប់ តំបន់បេតិកភណ្ឌអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិក តំបន់បេតិកភណ្ឌអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកខាងជើង និងតំបន់បេតិកភណ្ឌអាមេរិកឡាទីននិងការាអ៉ីប៕