(ភ្នំពេញ)៖ ខាងក្រោមនេះជាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរទាំង៥ដែលមានល្បឿនលឿនជាងគេ៖

៥. Boeing 747-400 ល្បឿន១,០៥៦គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង

៤. Boeing 777 ល្បឿន១,០៩៨គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង

៣. Boeing A380 ល្បឿន១,០៩៨គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង

២. Boeing 787 Dreamliner ល្បឿន១,១១១គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង

១. Boeing 747-8i ល្បឿន១,១៣៦គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង៕