(ភ្នំពេញ)៖ មកស្គាល់ពីបុគ្គលអ្នកបង្កើតប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមឌីជីថល និងឧបករណ៍ឌីជីថលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នទាំង២០រូប។

១. Twitter បង្កើតដោយលោក Elon Musk ជនជាតិអាម៉េរិក

២. TikTok បង្កើតដោយលោក Shou Zi Chew ជនជាតិសិង្ហបុរីកាត់ចិន

៣. Telegram បង្កើតដោយលោក Pavel Durov ជនជាតិរុស្ស៉ី

៤. What App បង្កើតដោយលោក Jan Koum ជនជាតិអ៊ុយក្រែន

៥. YouTube បង្កើតដោយលោក Neal Mohan ជនជាតិឥណ្ឌា

៦. Instagram បង្កើតដោយលោក Adam Mosseri ជនជាតិអាម៉េរិក

៧. Facebook បង្កើតដោយលោក Mark Zuckerberg ជនជាតិអាម៉េរិក

៨. Line បង្កើតដោយលោក Jungho Shin ជនជាតិជប៉ុន

៩. Wechat បង្កើតដោយលោក Ma Huateng ជនជាតិចិន

១០. Openai បង្កើតដោយលោក Sam Altman ជនជាតិអាម៉េរិក

១១. Pinterest បង្កើតដោយលោក Bill Ready ជនជាតិអាម៉េរិក

១២. Reddit បង្កើតដោយលោក Steve Huffman ជនជាតិអាម៉េរិក

១៣. Quora បង្កើតដោយលោក Adam D'angelo ជនជាតិអាម៉េរិក

១៤. Tumblr បង្កើតដោយលោក David Karp ជនជាតិអាម៉េរិក

១៥. Linkedin បង្កើតដោយលោក Ryan Roslansky ជនជាតិអាម៉េរិក

១៦. Google បង្កើតដោយលោក Sundar Pichai ជនជាតិឥណ្ឌា

១៧. Apple បង្កើតដោយលោក Tim Cook ជនជាតិអាម៉េរិក

១៨. Microsoft បង្កើតដោយលោក Satya Nadella ជនជាតិឥណ្ឌា

១៩. Yahoo បង្កើតដោយលោក Jim Lanzone ជនជាតិអាម៉េរិក

២០. Skype បង្កើតដោយលោក Niklas Zennstrom ជនជាតិស៊ុយអែត