(ភ្នំពេញ)៖ មកស្គាល់ពីយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរដែលមានល្បឿនលឿនជាងគេទាំង៥នៅលើពិភពលោក។

៥. Boeing 747-400 ល្បឿន១,០៥៦គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង

៤. Boeing 777 ល្បឿន១,០៩៨គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង

៣. Boeing A380 ល្បឿន១,០៩៨គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង

២. Boeing 787 Dreamliner ល្បឿន១,១១១គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង

១. Boeing 747-8i ល្បឿន១,១៣៦គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង