(ភ្នំពេញ)៖ រូបិយបណ្ណរបស់ប្រទេសនីមួយៗ គឺមានតម្លៃខុសៗគ្នា ហើយតម្លៃខ្ពស់ឬទាបរបស់ពួកវា តែងត្រូវបានគេយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយរូបិយបណ្ណដែលរឹងមាំនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ ដូចជា លុយដុល្លាររបស់អាមេរិក និងលុយអឺរ៉ូរបស់អឺរ៉ុបជាដើម។

នៅលើពិភពណលោកយើងនេះ លុយដែលមានតម្លៃទាបជាងគេ គឺលុយរីអាល់ (Rial) របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់។ ៤២,៣០០រីអាល់អ៊ីរ៉ង់ ទើបស្មើនឹង១ដុល្លារអាមេរិក៕