(ភ្នំពេញ)៖ សត្វនាគ គឺជាសត្វទេពក្នុងទេវកថា ឬក្នុងវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នារបស់មនុស្សជាតិ ដោយនាគខ្លះអាចហោះហើរបាន អាចព្រួសភ្លើងបាន អាចនៅក្នុងទឹកបាន ឬជាយានជំនិះរបស់អាទិទេពផងដែរ ប៉ុន្តែរូបរាងរបស់នាគក្នុងវប្បធម៌នីមួយៗមិនដូចគ្នានោះទេ។

ខាងក្រោមនេះយើងខ្ញុំបន្តបង្ហាញវប្បធម៌នាគនៅតំបន់អាស៊ី៖

I. នាគក្នុងវប្បធម៌នៅទ្វីបអាស៊ី (ត)

១០. នាគក្នុងវប្បធម៌អាណាតូលី (Anatolian dragons)
* Illuyanka

* Ebren

១១. នាគក្នុងវប្បធម៌អារ៉ាប់ (Arabian dragons)
* Falak

* Bahamut

១២. នាគក្នុងវប្បធម៌អាម៉ានី (Armenian dragons)
* Vishap

១៣. នាគក្នុងវប្បធម៌ឡេវ៉ាន់ទីន (Levantine dragons)
* Lotan

* Leviathan

https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328354-2024-02-12-12-24-40.html https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328473-2024-02-13-11-53-32.html https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328646-2024-02-14-11-34-51.html