(ភ្នំពេញ)៖ សត្វនាគ គឺជាសត្វទេពក្នុងទេវកថា ឬក្នុងវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នារបស់មនុស្សជាតិ ដោយនាគខ្លះអាចហោះហើរបាន អាចព្រួសភ្លើងបាន អាចនៅក្នុងទឹកបាន ឬជាយានជំនិះរបស់អាទិទេពផងដែរ ប៉ុន្តែរូបរាងរបស់នាគក្នុងវប្បធម៌នីមួយៗមិនដូចគ្នានោះទេ។

ខាងក្រោមនេះយើងខ្ញុំបន្តបង្ហាញវប្បធម៌នាគនៅតំបន់អាស៊ី៖

 

 I. នាគក្នុងវប្បធម៌នៅទ្វីបអាស៊ី (ត)

១៤. នាគក្នុងវប្បធម៌មេសូប៉ូតាមី (Mesopotamian dragons)
* Abzu

* Marduk

 

* Mušḫuššu

* Tiamat

* Kur

១៥. នាគក្នុងវប្បធម៌ពែរ្ស (Persian dragons)
* Azhdaha

* Ur


* Zahhak

* Agorghan

https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328354-2024-02-12-12-24-40.html https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328473-2024-02-13-11-53-32.html https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328646-2024-02-14-11-34-51.html https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328772-2024-02-15-10-50-03.html