(ភ្នំពេញ)៖ សត្វនាគ គឺជាសត្វទេពក្នុងទេវកថា ឬក្នុងវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នារបស់មនុស្សជាតិ ដោយនាគខ្លះអាចហោះហើរបាន អាចព្រួសភ្លើងបាន អាចនៅក្នុងទឹកបាន ឬជាយានជំនិះរបស់អាទិទេពផងដែរ ប៉ុន្តែរូបរាងរបស់នាគក្នុងវប្បធម៌នីមួយៗមិនដូចគ្នានោះទេ។

ខាងក្រោមនេះយើងខ្ញុំបន្តបង្ហាញវប្បធម៌នាគនៅតំបន់អាស៊ី (ជប៉ុន)៖

 

 

I. នាគក្នុងវប្បធម៌នៅទ្វីបអាស៊ី (ត)

១០. នាគក្នុងវប្បធម៌ជប៉ុន (Japanese dragons) មានច្រើនលក្ខណៈណាស់ ដូចជា៖
* Ikuchi

* Tatsu

* Orochi

* Kuraokami

  * Ryū

* Kuzuryū

* Gozuryū

 

* Hai-Riyo

* Uwabami

 https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328354-2024-02-12-12-24-40.html

https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328473-2024-02-13-11-53-32.html