(ភ្នំពេញ)៖ យើងខ្ញុំបានលើកបង្ហាញអំពីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅប្រទេសកម្ពុជា ឥណ្ឌូណេស៉ី និងឡាវ ហើយនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំចង់លើកបង្ហាញបន្តអំពីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅប្រទេសម៉ាឡេស៉ីវិញម្ដង ដែលមាន៤ទីតាំង/តំបន់។

អង្គការយូណេស្កូបានចុះបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកនៅប្រទេសម៉ាឡេស៉ីចំនួន៤ទីតាំង ក្នុងនោះរួមមាន៖

១. ឧទ្យានជាតិហ្គូនុងមូលូ (Gunung Mulu National Park) ឆ្នាំ២០០០ ទំហំ៥២,៨៦៤ហិកតា

២. ឧទ្យានគីណាបាលូ (Kinabalu Park) ឆ្នាំ២០០០ ទំហំ៧៥,៣៧០ហិកតា

៣. តំបន់បេតិកភណ្ឌបុរាណវិទ្យាជ្រលងភ្នំឡេងហ្គុង (Archaeological Heritage of the Lenggong Valley) ឆ្នាំ២០១២ ទំហំ៣៩៩ហិកតា

៤. ទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រម៉ាឡាកា និងចចថោន (Melaka and George Town, Historic Cities of the Straits of Malacca)ឆ្នាំ២០០៨ ទំហំ២៨៤ហិកតា

(ភាគទី១)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/286481-2023-04-12-11-23-02.html
(ភាគទី២)៖  https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/286830-2023-04-13-10-12-18.html
(ភាគទី៣)៖  https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/286981-2023-04-14-11-11-56.html