(ភ្នំពេញ)៖ យើងខ្ញុំបានលើកបង្ហាញអំពីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅប្រទេសកម្ពុជា ឥណ្ឌូណេស៉ី ឡាវ និងម៉ាឡេស៉ី ហើយនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំចង់លើកបង្ហាញបន្តអំពីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញម្ដង ដែលមានតែ២ទីតាំង/តំបន់ប៉ុណ្ណោះ។

អង្គការយូណេស្កូបានចុះបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន២ទីតាំង ក្នុងនោះរួមមាន៖

១. តំបន់ប្រាសាទបាកាន (Temple Zone of Bagan) ឆ្នាំ២០១៩ ទំហំជាង១៨,១៤៦ហិកតា

២. ទីក្រុងបុរាណរបស់ជនជាតិព្យូ (Pyu Ancient Cities) ឆ្នាំ២០១៤

(ភាគទី១)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/286481-2023-04-12-11-23-02.html
(ភាគទី២)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/286830-2023-04-13-10-12-18.html
(ភាគទី៣)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/286981-2023-04-14-11-11-56.html
(ភាគទី៤)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/287036-2023-04-15-12-31-25.html