(ភ្នំពេញ)៖ សត្វនាគ គឺជាសត្វទេពក្នុងទេវកថា ឬក្នុងវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នារបស់មនុស្សជាតិ ដោយនាគខ្លះអាចហោះហើរបាន អាចព្រួសភ្លើងបាន អាចនៅក្នុងទឹកបាន ឬជាយានជំនិះរបស់អាទិទេពផងដែរ ប៉ុន្តែរូបរាងរបស់នាគក្នុងវប្បធម៌នីមួយៗមិនដូចគ្នានោះទេ។

ខាងក្រោមនេះយើងខ្ញុំបន្តបង្ហាញវប្បធម៌នាគនៅតំបន់អឺរ៉ុប៖

II. អម្បូរនាគក្នុងវប្បធម៌នៅទ្វីបអឺរ៉ុប (ត)

៦. នាគក្នុងវប្បធម៌ក្រិក (Greek dragons)
* Drákōn


* Agathodaemon


* Amphisbaena

៧. នាគក្នុងវប្បធម៌ហុងគ្រី (Hungarian dragons)
* Fernyiges


* Sárkány


* Zomok

៨. នាគក្នុងវប្បធម៌អ៊ីតាលី (Italian dragons)
* Tarantasio

៩. នាគក្នុងវប្បធម៌រ៉ូម៉ានីបុរាណ (Romanian dragons)
* Balaur


* Zburator

១០. នាគក្នុងវប្បធម៌អូទ្រីស (Leonese and Asturian dragons)
* Cuélebre

(ភាគ១)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328354-2024-02-12-12-24-40.html
(ភាគ២)៖​https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328473-2024-02-13-11-53-32.html
(ភាគ៣)៖​ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328646-2024-02-14-11-34-51.html
(ភាគ៤)៖​ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328772-2024-02-15-10-50-03.html
(ភាគ៥)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328908-2024-02-16-11-11-59.html
(ភាគ៦)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/329012-2024-02-17-12-25-18.html
(ភាគ៧)៖ ​https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/329295-2024-02-19-11-57-47.html