(ភ្នំពេញ)៖ យើងខ្ញុំបានលើកបង្ហាញអំពីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅប្រទេសកម្ពុជា ឥណ្ឌូណេស៉ី ឡាវ ម៉ាឡេស៉ី មីយ៉ាន់ម៉ា និងហ្វីលីពីន ហើយនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំចង់លើកបង្ហាញបន្តអំពីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅប្រទេសសិង្ហបុរីវិញម្ដង។

ប្រទេសសិង្ហបុរីមានតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកតែ១ទេ គឺសួនរុក្ខជាតិសិង្ហបុរី (Singapore Botanic Gardens) ដែលត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិពិភពលោកនៅឆ្នាំ២០១៥ ជាមួយនឹងទំហំសរុប៤៩ហិកតា៕

(ភាគទី១)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/286481-2023-04-12-11-23-02.html
(ភាគទី២)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/286830-2023-04-13-10-12-18.html
(ភាគទី៣)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/286981-2023-04-14-11-11-56.html
(ភាគទី៤)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/287036-2023-04-15-12-31-25.html
(
ភាគទី៥)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/287193-2023-04-17-10-09-12.html
(ភាគទី៦)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/287317-2023-04-18-11-12-11.html