(ភ្នំពេញ)៖ សត្វនាគ គឺជាសត្វទេពក្នុងទេវកថា ឬក្នុងវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នារបស់មនុស្សជាតិ ដោយនាគខ្លះអាចហោះហើរបាន អាចព្រួសភ្លើងបាន អាចនៅក្នុងទឹកបាន ឬជាយានជំនិះរបស់អាទិទេពផងដែរ ប៉ុន្តែរូបរាងរបស់នាគក្នុងវប្បធម៌នីមួយៗមិនដូចគ្នានោះទេ។

ខាងក្រោមនេះយើងខ្ញុំបន្តបង្ហាញវប្បធម៌នាគនៅតំបន់អឺរ៉ុប៖

II. អម្បូរនាគក្នុងវប្បធម៌នៅទ្វីបអឺរ៉ុប (ត)

១១. នាគក្នុងវប្បធម៌លីទុយអានី Lithuanian dragons
* Slibinas


* Aitvaras


* Žaltys

១២. នាគក្នុងវប្បធម៌ប៉ូឡូញ (Polish dragons)
* Wawel Dragon

 

១៣. នាគក្នុងវប្បធម៌អាស្ប៉ាញ (Spanish / Hispanic dragons)
* Coca

១៤. នាគក្នុងវប្បធម៌ស្លូវ៉ាគី ឬជនជាតិស្លាវ (Slavic dragons)
* Zmey, zmiy, żmij

១៥. នាគក្នុងវប្បធម៌តាតារ (Tatar dragons)
* Zilant

(ភាគ១)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328354-2024-02-12-12-24-40.html
(ភាគ២)៖​https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328473-2024-02-13-11-53-32.html
(ភាគ៣)៖​ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328646-2024-02-14-11-34-51.html
(ភាគ៤)៖​ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328772-2024-02-15-10-50-03.html
(ភាគ៥)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328908-2024-02-16-11-11-59.html
(ភាគ៦)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/329012-2024-02-17-12-25-18.html
(ភាគ៧)៖ ​https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/329295-2024-02-19-11-57-47.html
(ភាគ៨)៖​​​ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/329491-2024-02-20-13-03-45.html