(ភ្នំពេញ)៖ យើងខ្ញុំបានលើកបង្ហាញអំពីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅប្រទេសកម្ពុជា ឥណ្ឌូណេស៉ី ឡាវ ម៉ាឡេស៉ី មីយ៉ាន់ម៉ា ហ្វីលីពីន និងសិង្ហបុរី ហើយនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំចង់លើកបង្ហាញបន្តអំពីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅប្រទេសថៃវិញម្ដង។

អង្គការយូណេស្កូបានចុះបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកនៅប្រទេសថៃមានចំនួន៦ទីតាំង ក្នុងនោះរួមមាន៖

១. ទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រសុខោទ័យនិងទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពាក់ព័ន្ធ (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns) ឆ្នាំ១៩៩១ ទំហំ១១,៨៥២ហិកតា

២. ទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រអយុធ្យា (Historic City of Ayutthaya) ឆ្នាំ១៩៩១ ទំហំ២៨៩ហិកតា

៣. ដែនជម្រកសត្វព្រៃធុងយ៉ៃ-ហឿយខាខែង (Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries) ឆ្នាំ១៩៩១ ទំហំ៦២២,២០០ហិកតា

៤. តំបន់បុរាណវិទ្យាបានឈៀង (Ban Chiang Archaeological Site) ឆ្នាំ១៩៩២ ទំហំ៦៤ហិកតា

៥. តំបន់ព្រៃភ្នំផៃយ៉ាយិន-ខាវយ៉ៃ (Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex) ឆ្នាំ២០០៥ ទំហំ៦១៥,៥០០ហិកតា

៦. តំបន់ព្រៃកែងក្រចាន់ (Kaeng Krachan Forest Complex) ឆ្នាំ២០២១ ទំហំ៤៨២,២២៥ហិកតា

(ភាគទី១)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/286481-2023-04-12-11-23-02.html
(ភាគទី២)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/286830-2023-04-13-10-12-18.html
(ភាគទី៣)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/286981-2023-04-14-11-11-56.html
(ភាគទី៤)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/287036-2023-04-15-12-31-25.html
(
ភាគទី៥)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/287193-2023-04-17-10-09-12.html
(ភាគទី៦)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/287317-2023-04-18-11-12-11.html
(ភាគទី៧)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/287444-2023-04-19-11-02-07.html